Ochrana osobných údajov

    Tieto zásady ochrany osobných údajov stanovujú zásady ochrany osobných údajov internetového obchodu www.makeup.sk (ďalej označované ako „Internetový obchod“).

 

Článok 1

Základné ustanovenia

 

    Vlastníkom a správcom údajov je spoločnosť La Makeup Sp. z o.o. so sídlom vo Varšave (02-672), ul. Domaniewska 37 lok. 17.6, zapísaná v registri podnikateľov Národného súdneho registra vedeného Okresným súdom Hlavného mesta Varšava vo Varšave, XII. obchodná divízia Národného súdneho registra pod číslom 0000587427; NIP číslo: PL5252636585; REGON číslo: 363029583, základné imanie: 56 450 000 00 PLN (ďalej len La Makeup Sp. z o.o).

 

Článok 2

      Informácie o spracúvaní osobných údajov poskytované podľa článku 13 Nariadenia.


  S účinnosťou odo dňa 25.05.2018 sú všetky osobné údaje spracúvané v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov - ďalej len „Nariadenie“).

 

Článok 3

  Právo dotknutej osoby na prístup k údajom

 

    Dotknutá osoba má právo získať od prevádzkovateľa potvrdenie o tom, či sa spracúvajú osobné údaje, ktoré sa jej týkajú, a ak tomu tak je, má právo získať prístup k týmto osobným údajom a tieto informácie:

a) účely spracúvania

b) kategórie dotknutých osobných údajov

c) príjemcovia alebo kategórie príjemcov, ktorým boli alebo budú osobné údaje poskytnuté, najmä príjemcovia v tretích krajinách alebo medzinárodné organizácie

d) ak je to možné, predpokladaná doba uchovávania osobných údajov alebo, ak to nie je možné, kritériá na jej určenie

e) existencia práva požadovať od prevádzkovateľa opravu osobných údajov týkajúcich sa dotknutej osoby alebo ich vymazanie alebo obmedzenie spracúvania, alebo práva namietať proti takémuto spracúvaniu;

f) právo podať sťažnosť dozornému orgánu;
g) ak sa osobné údaje nezískali od dotknutej osoby, akékoľvek dostupné informácie, pokiaľ ide o ich zdroj;
h) existencia automatizovaného rozhodovania vrátane profilovania uvedeného v článku 22 ods. 1 a 4 Nariadenia a v týchto prípadoch aspoň zmysluplné informácie o použitom postupe, ako aj význame a predpokladaných dôsledkoch takéhoto spracúvania pre dotknutú osobu.

Ak sa osobné údaje prenášajú do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácii, dotknutá osoba má právo byť informovaná o primeraných zárukách týkajúcich sa prenosu podľa článku 46 Nariadenia.

Prevádzkovateľ poskytne kópiu osobných údajov, ktoré sa spracúvajú. Za akékoľvek ďalšie kópie, o ktoré dotknutá osoba požiada, môže prevádzkovateľ účtovať primeraný poplatok zodpovedajúci administratívnym nákladom. Ak dotknutá osoba podala žiadosť elektronickými prostriedkami, informácie sa poskytnú v bežne používanej elektronickej podobe, pokiaľ dotknutá osoba nepožiadala o iný spôsob. Právo získať kópiu nesmie mať nepriaznivé dôsledky na práva a slobody iných.

 

Článok 4

 Právo na opravu podľa článku 16 Nariadenia:

 

   Dotknutá osoba má právo na to, aby prevádzkovateľ bez zbytočného odkladu opravil nesprávne osobné údaje, ktoré sa jej týkajú. So zreteľom na účely spracúvania má dotknutá osoba právo na doplnenie neúplných osobných údajov, a to aj prostredníctvom poskytnutia doplnkového vyhlásenia.

 

Článok 5

Právo na vymazanie (právo  „na zabudnutie“) podľa článku 17 Nariadenia:


   Dotknutá osoba má tiež právo dosiahnuť u prevádzkovateľa bez zbytočného odkladu vymazanie osobných údajov, ktoré sa jej týkajú, a prevádzkovateľ je povinný bez zbytočného odkladu vymazať osobné údaje, ak je splnený niektorý z týchto dôvodov:
a) osobné údaje už nie sú potrebné na účely, na ktoré sa získavali alebo inak spracúvali;
b) dotknutá osoba odvolá súhlas, na základe ktorého sa spracúvanie vykonáva, podľa článku 6 ods. 1 písm. a) alebo článku 9 ods. 2 písm. a) Nariadenia, a ak neexistuje iný právny základ pre spracúvanie;
c) dotknutá osoba namieta voči spracúvaniu podľa článku 21 ods. 1 Nariadenia a neprevažujú žiadne oprávnené dôvody na spracúvanie alebo dotknutá osoba namieta voči spracúvaniu podľa článku 21 ods. 2 Nariadenia;
d) osobné údaje sa spracúvali nezákonne;
e) osobné údaje musia byť vymazané, aby sa splnila zákonná povinnosť podľa práva Únie alebo práva členského štátu, ktorému prevádzkovateľ podlieha;
f) osobné údaje sa získavali v súvislosti s ponukou služieb informačnej spoločnosti podľa článku 8 ods. 1 Nariadenia.

Ak prevádzkovateľ zverejnil osobné údaje a je povinný vymazať osobné údaje, so zreteľom na dostupnú technológiu a náklady na vykonanie opatrení podnikne primerané opatrenia vrátane technických opatrení, aby informoval prevádzkovateľov, ktorí vykonávajú spracúvanie osobných údajov, že dotknutá osoba ich žiada, aby vymazali všetky odkazy na tieto osobné údaje, ich kópiu alebo repliky.

 

Článok 6
 Právo na vymazanie sa neuplatňuje, pokiaľ je spracúvanie potrebné:


 a) na uplatnenie práva na slobodu prejavu a na informácie;
b) na splnenie zákonnej povinnosti, ktorá si vyžaduje spracúvanie podľa práva Únie alebo práva členského štátu, ktorému prevádzkovateľ podlieha, alebo na splnenie úlohy realizovanej vo verejnom záujme alebo pri výkone verejnej moci zverenej prevádzkovateľovi;
c) z dôvodov verejného záujmu v oblasti verejného zdravia v súlade s článkom 9 ods. 2 písm. h) a i), ako aj článkom 9 ods. 3 Nariadenia;
d) na účely archivácie vo verejnom záujme, na účely vedeckého alebo historického výskumu či na štatistické účely podľa článku 89 ods. 1 Nariadenia, pokiaľ je pravdepodobné, že právo uvedené vyššie znemožní alebo závažným spôsobom sťaží dosiahnutie cieľov takéhoto spracúvania, alebo
e) na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov.

 

Článok 7

Právo na obmedzenie spracúvania podľa článku 18 Nariadenia:


   Dotknutá osoba má právo na to, aby prevádzkovateľ obmedzil spracúvanie, pokiaľ ide o jeden z týchto prípadov:
a) dotknutá osoba napadne správnosť osobných údajov, a to počas obdobia umožňujúceho prevádzkovateľovi overiť správnosť osobných údajov;
b) spracúvanie je protizákonné a dotknutá osoba namieta proti vymazaniu osobných údajov a žiada namiesto toho obmedzenie ich použitia;
c) prevádzkovateľ už nepotrebuje osobné údaje na účely spracúvania, ale potrebuje ich dotknutá osoba na preukázanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov;
d) dotknutá osoba namietala voči spracúvaniu podľa článku 21 ods. 1 Nariadenia, a to až do overenia, či oprávnené dôvody na strane prevádzkovateľa prevažujú nad oprávnenými dôvodmi dotknutej osoby.

Ak sa spracúvanie v súlade s vyššie obmedzeným obmedzilo, takéto osobné údaje sa s výnimkou uchovávania spracúvajú len so súhlasom dotknutej osoby alebo na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov, alebo na ochranu práv inej fyzickej alebo právnickej osoby, alebo z dôvodov dôležitého verejného záujmu Únie alebo členského štátu.
Dotknutú osobu, ktorá dosiahla obmedzenie spracúvania v súlade s vyššie uvedeným, prevádzkovateľ informuje pred tým, ako bude obmedzenie spracúvania zrušené.

 

 

 

Článok 8

Právo na prenosnosť údajov podľa článku 20 Nariadenia:


  Dotknutá osoba má právo získať osobné údaje, ktoré sa jej týkajú a ktoré poskytla prevádzkovateľovi, v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte a má právo preniesť tieto údaje ďalšiemu prevádzkovateľovi bez toho, aby jej prevádzkovateľ, ktorému sa tieto osobné údaje poskytli, bránil, ak:

a) sa spracúvanie zakladá na súhlase podľa článku 6 ods. 1 písm.

b) alebo článku 9 ods. 2 písm.

c) nariadenia, alebo na zmluve podľa článku 6 ods. 1 písm.

d) nariadenia, a

e) ak sa spracúvanie vykonáva automatizovanými prostriedkami.
Dotknutá osoba má pri uplatňovaní svojho práva na prenosnosť údajov právo na prenos osobných údajov priamo od jedného prevádzkovateľa druhému prevádzkovateľovi, pokiaľ je to technicky možné.
Uplatňovaním práva nie je dotknutý článok 17 Nariadenia Uvedené právo sa nevzťahuje na spracúvanie nevyhnutné na splnenie úlohy realizovanej vo verejnom záujme alebo pri výkone verejnej moci zverenej prevádzkovateľovi. Právo na prenosnosť údajov nesmie mať nepriaznivé dôsledky na práva a slobody iných.

 

Článok 9

 Právo namietať proti spracúvaniu vrátane namietania proti profilovaniu (ak sa vykonáva) podľa článku 21 Nariadenia:


   Dotknutá osoba má právo kedykoľvek namietať z dôvodov týkajúcich sa jej konkrétnej situácie proti spracúvaniu osobných údajov, ktoré sa jej týka, ktoré je vykonávané na základe článku 6 ods. 1 písm. e) (spracúvanie nevyhnutné na splnenie úlohy realizovanej vo verejnom záujme alebo pri výkone verejnej moci zverenej prevádzkovateľovi) alebo f) (spracúvanie nevyhnutné na účely oprávnených záujmov, ktoré sleduje prevádzkovateľ alebo tretia strana) nariadenia vrátane namietania proti profilovaniu založenému na uvedených ustanoveniach. Prevádzkovateľ nesmie ďalej spracúvať osobné údaje, pokiaľ nepreukáže nevyhnutné oprávnené dôvody na spracúvanie, ktoré prevažujú nad záujmami, právami a slobodami dotknutej osoby, alebo dôvody na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov.

Ak sa osobné údaje spracúvajú na účely priameho marketingu, dotknutá osoba má právo kedykoľvek namietať proti spracúvaniu osobných údajov, ktoré sa jej týka, na účely takéhoto marketingu, vrátane profilovania v rozsahu, v akom súvisí s takýmto priamym marketingom. Ak dotknutá osoba namieta voči spracúvaniu na účely priameho marketingu, osobné údaje sa už na také účely nesmú spracúvať.

V súvislosti s používaním služieb informačnej spoločnosti a bez ohľadu na smernicu 2002/58/ES môže dotknutá osoba uplatňovať svoje právo namietať automatizovanými prostriedkami s použitím technických špecifikácií. Ak sa osobné údaje spracúvajú na účely vedeckého alebo historického výskumu či na štatistické účely podľa článku 89 ods. 1 nariadenia, dotknutá osoba má právo namietať z dôvodov týkajúcich sa jej konkrétnej situácie proti spracúvania osobných údajov, ktoré sa jej týka, s výnimkou prípadov, keď je spracúvanie nevyhnutné na plnenie úlohy z dôvodov verejného záujmu.

 

Článok 10

Osobné údaje zákazníkov sa zhromažďujú v prípade:

 

  a) registrovanie účtu v internetovom obchode s cieľom vytvoriť individuálny účet a spravovať tento účet. Právny základ: nevyhnutnosť plniť zmluvu o poskytovaní služby Účtu.

b) zadanie objednávky v internetovom obchode za účelom splnenia kúpnej zmluvy. Právny základ: potreba splniť kúpnu zmluvu. 

c) predplatné spravodajcu (Newsletter) na účely plnenia zmluvy, ktorej predmetom je poskytovanie služieb je k dispozícii v elektronickej podobe. Právny základ - súhlas dotknutej osoby s plnením zmluvy o poskytovaní služieb.

 

Článok 11

 Pri registrácii účtu v internetovom obchode zákazník poskytuje:

 

      a) E-mailovú adresu;

      b) podrobnosti o adrese;

     c) PSČ a mesto;

     d) krajina (štát);

     d) ulica s číslom domu / bytu;

     e) meno a priezvisko;

     d) telefónne číslo.

 

Článok 12

 Pri registrácii účtu v Internetovom-obchode klient nastaví individuálne heslo na prístup k nemu.

 

 Klient môže si zmeniť heslo.

 

Článok 13

 Pri objednávke v internetovom obchode kupujúci poskytuje tieto informácie:

 

  a) e-mailovú adresu;

b) podrobnosti o adrese;

c) PSČ a mesto;

d) krajina (štát);

d) ulica s číslom domu / bytu;

e) meno a priezvisko;

d) telefónne číslo.

1 . V prípade použitia poštovej služby klient poskytuje jednorazovú e-mailovú adresu.

2. Pri používaní webovej stránky obchodu sa môžu sťahovať ďalšie informácie, najmä: IP adresa priradená počítaču zákazníka alebo externá IP adresa poskytovateľa internetu, názov domény, typ prehliadača, čas prístupu, typ operačného systému.

3. Niektoré údaje, poskytnuté zákazníkom môžu byť spracované ako súčasť funkčnosti Internetového obchodu, ako sú: meno, priezvisko, údaje o využívaní služby.

4. Prenos osobných údajov spoločnosti La Makeup Sp. z o.o. je dobrovoľný v súvislosti s uzatvorenými kúpnymi zmluvami alebo poskytovaním služieb prostredníctvom webovej stránky internetového obchodu s výhradou, že neposkytnutie údajov uvedených vo formulároch v procese registrácie zabráni registrácii a vytvoreniu účtu zákazníka a v prípade zadania objednávky bez registrácie zákazníckeho účtu zabráni zadaniu a vykonaniu objednávky zákazníka.

 

Článok 14

 Právo na obmedzenie spracúvania

   1.Dotknutá osoba má právo na to, aby prevádzkovateľ obmedzil spracúvanie, pokiaľ ide o jeden z týchto prípadov:

a) dotknutá osoba napadne správnosť osobných údajov, a to počas obdobia umožňujúceho prevádzkovateľovi overiť správnosť osobných údajov;

b) spracúvanie je protizákonné a dotknutá osoba namieta proti vymazaniu osobných údajov a žiada namiesto toho obmedzenie ich použitia;

c) prevádzkovateľ už nepotrebuje osobné údaje na účely spracúvania, ale potrebuje ich dotknutá osoba na preukázanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov;

d) dotknutá osoba namietala voči spracúvaniu podľa článku 21 ods. 1, a to až do overenia, či oprávnené dôvody na strane prevádzkovateľa prevažujú nad oprávnenými dôvodmi dotknutej osoby.

2.Ak sa spracúvanie obmedzilo podľa odseku 1, takéto osobné údaje sa s výnimkou uchovávania spracúvajú len so súhlasom dotknutej osoby alebo na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov, alebo na ochranu práv inej fyzickej alebo právnickej osoby, alebo z dôvodov dôležitého verejného záujmu Únie alebo členského štátu.

3.Dotknutú osobu, ktorá dosiahla obmedzenie spracúvania podľa odseku 1, prevádzkovateľ informuje pred tým, ako bude obmedzenie spracúvania zrušené.

 

Článok 15

 «Cookies», ІР-adresa

   1. Internetový obchod používa tzv. Cookies alebo cookie. Toto sú malé textové súbory, napísané La Makeup Sp. Z O.O. na koncovom zariadení osoby, ktorá navštívi internetový obchod, ak to webový prehliadač umožňuje. Cookie typicky obsahuje meno domény, z ktorých sú odvodené, zatiaľ čo oni "úniku" a samostatné náhodné číslo, ktoré identifikuje súbor. Informácie zhromaždené pomocou súborov tohto typu sa používajú čo najlepšie na prispôsobenie La Makeup Sp. Z O.O. podľa požiadaviek zákazníka. ýmto spôsobom môžu zákazníci získať informácie o individuálnych preferenciách  oduktov a používanie súborov cookies môže uspokojiť ich potreby. "Cookies" tiež   ajú možnosť rozvíjať celkovú štatistiku návštev týchto výrobkov, uvedených v  n rnetovom obchode. 

2. V La Makeup Sp. Z O.O. používa dva typy súborov cookies 

a) Krátkodobé cookies - informácie z nich sa vymažú, hneď po návšteve stránky. Mechanizmus týchto súborov cookie neumožňuje zhromažďovanie osobných údajov ani dôverných informácií z počítača klienta. 

b) Trvanlivé cookies - sú uložené na klientskom zariadení a zostávajú tam do vypršania alebo vymazania.

3. V La Makeup Sp. Z O.O. používa súbory „cookie“ na: 

a) Autentifikácia klienta v internetovom obchode a poskytovanie relácie klienta (po prihlásení), v dôsledku čoho klient nemusí znovu zadávať svoje prihlasovacie meno a heslo na každej podstránke v internetovom obchode. 

b) Analýza a tvorba anonymných štatistík, ktoré pomáhajú pochopiť, ako kupujúci využíva web-stranku obchodu, čo pomáha zlepšiť jeho štruktúru a obsah.

4. V La Makeup Sp. Z O.O. používa externé súbory cookie na: 

a) Zhromažďovanie všeobecných aj anonymných statických údajov s pomocou analytických nástrojov Google Analytics (externý administrátor cookie: Google Inc., so sídlom v Spojených štátoch amerických); 

5. Mechanizmus cookies je úplne bezpečný pre online nakupujúcich. Vo svojich prehliadačoch však zákazníci môžu obmedziť alebo zakázať prístup k súborom cookie pre počítače. Ak použijete túto možnosť, môžete okrem funkcií, ktoré vyžadujú súbory cookie, použiť aj internetový obchod.

6. Nižšie uvádzame, ako môžete zmeniť nastavenia obľúbených webových prehliadačov pri používaní súborov cookie: 

a) prehliadač Internet Explorer; 

b) prehliadač Microsoft EDGE; 

c) prehliadač Mozilla Firefox; 

d) prehliadač Chrome;

e) prehliadač Safari; 

e) prehliadač Opera

7. La Makeup Sp. Z O.O. môžu zhromažďovať IP-adresy zákazníkov.

8. Internetový obchod obsahuje odkazy na iné stránky. La Makeup Sp. Z O.O. nie je zodpovedný za postupy ochrany osobných údajov, ktoré sa na nich vzťahujú.

 

Článok 16

 Zmeny zásad ochrany osobných údajov

 

1. Zásady ochrany osobných údajov je možné zmeniť, pre ktoré La Makeup Sp. z oo bude informovať zákazníkov do 7 dní.

2. Otázky týkajúce sa ochrany osobných údajov by mali byť smerované na adresu: info@makeup.sk

 

Nariadenia nadobúdajú účinnosť dňa 12/07/2019.

 

Vstup do osobného účtu

Obnovenie hesla

Zavoláme Vám sami!