Ochrana osobných údajov

1. Tieto zásady ochrany osobných údajov stanovujú zásady ochrany osobných údajov internetového obchodu www.makeup.sk (ďalej označované ako „Internetový obchod“).

 

2. Vlastníkom a správcom údajov je La MakeUp Sp. Z oo, bydlisko vo Varšave (02-672), ul. Domaniovská 37.6, zapísaný v Obchodnom registri z Národného registra súdov, ktorý vedie Okresný súd vo Varšave, ktorý sa vykonáva prostredníctvom okresného súdu vo Varšave, XII. oddelenie súdneho registra pod číslom KRS 0000587427 so základným kapitálom 50 000 00 PLN, NIP: 5252636585, REGON: 363029583, ďalej označovaný La MakeUp sp. ooo

 

3. Osobné údaje, ktoré sú zozbierané spoločnosťou La MakeUp Sp. z oo prostredníctvom Internetového obchodu sú spracované v súlade s Nariadením (EÚ) № 2016/679 Európskeho parlamentu a Rady od 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb v súvislosti so spracovaním osobných údajov a o voľnom pohybovaní týchto údajov, a zrušením Smernice 95/46 / EÚ (Všeobecné pozície o ochrane údajov), tiež známe ako GDPR.

 

4. V MakeUp Sp. z oo venuje osobitnú pozornosť dôvernosti zákazníkov, ktorí navštevujú Internetový obchod.

   1. Spracovanie osobných údajov, cieľov a právneho rámca

   2. V MakeUp Sp. Z O.O. zhromažďuje informácie o osobách vykonávajúcich právne úkony, ktoré priamo nesúvisia s ich činnosťou, fyzických alebo právnických osôb, ktoré vykonávajú hospodársku alebo odbornú činnosť v ich mene, a osôb zastupujúcich právnické osoby alebo organizačné jednotky, ktoré nie sú právnickými osobami, na ktorých sa vzťahuje táto smernica. Zákon poskytuje licencie, profesionálne služby, spoločne označované ako Zákazníci.

   3. Osobné údaje klienta sa zhromažďujú v prípade:

    a) Zaregistrujte si účet v Internetovom obchode, aby vytvoriť a spravovať svoj osobný účet.Právny základ: je potrebné splniť zmluvu o výkone účtu 

    b) objednavka v internetovom-obchode na zmluvu nákup-predaj. Právny základ: povinnosť realizovať  zmluvu nákup-predaj 

    c) prihlásiť sa k odberu newsletteru (Newsletter)

 

   4. Pri registrácií účtu klient poskytuje:

      a) e-mailovú adresu

      b) Údaje o adrese

     c) poštové smerovacie číslo a miesto bydliska

     d) krajina

     d) ulica a čislo domu

     e) meno a priezvisko

     d) telefónne číslo

 

5. Pri registrácii účtu v Internetovom-obchode klient nastaví individuálne heslo na prístup k nemu. Klient môže zmeniť heslo za podmienok uvedených v § 6.

 

6. Pri objednávke v internetovom obchode kupujúci poskytuje tieto informácie:

a) e-mailovú adresu

b) Údaje o adrese

c) poštové smerovacie číslo a miesto bydliska

d) krajina

d) ulica a čislo domu

e) meno a priezvisko

d) telefónne číslo

 

7. V prípade použitia poštovej služby klient poskytuje jednorazovú e-mailovú adresu.

 

8. Pri používaní internetovej stránky internetového obchodu sa môžu zhromažďovať ďalšie informácie, najmä: IP-adresa, ktorá priradená ku klientskému počítaču alebo externá IP- adresa poskytovateľa internetu, názov domény, typ prehliadača, čas prístupu, typ operačného systému.

 

9. Zákazníci môžu tiež zhromažďovať informácie o referenciach a odkazoch, do ktorých vstupujú alebo vykonávajú iné činnosti v internetovom obchode. Právnym základom je oprávnený záujem (článok 6 ods. 1 písm. F) RODO), ktorý spočíva v uľahčení používania elektronických služieb a zlepšovaní funkčnosti týchto služieb.

 

10. Niektoré údaje, poskytnuté zákazníkom môžu byť spracované ako súčasť funkčnosti Internetového obchodu, ako sú: meno, priezvisko, údaje o využívaní služby.

 

11. Osobné údaje poskytnuté spoločnosťou La MakeUp Sp. z oo sa im poskytuje dobrovoľne, v súvislosti s kúpnymi zmluvami alebo poskytovaním služieb prostredníctvom internetovej stránky obchodu. Ak požadované informácie nie sú uvedené v registračnom formulári, nie je možné vytvoriť klientsky účet a v prípade objednávky bez registrácie klientskeho účtu to klientovi neumožní odoslať a vykonať objednávku.

 

§ 2. Komu dôverovať údaje a ako dlho sú uchovávané

 

1.Osobné údaje zákazníka sa poskytujú poskytovateľom služieb, ktoré používa La MakeUp Sp. z oo, pokiaľ ste v internetovom obchode. Osobné údaje, poskytnuté poskytovateľom služieb, závisia od podmienok zmluvy alebo v súlade s pokynmi La MakeUp Sp. z oo vo vzťahu k cieľom a metódam spracovania účetov (spracovateľských miest) alebo samostatne určovať ciele a metódy ich spracovania (administrátori).

a) La MakeUp Sp. z oo využíva dodávateľov, ktorí spracúvajú osobné údaje len na požiadanie 

La MakeUp Sp. z oo K ním patrí hosting-poskytovatelia, marketingové systémy, systémy internetového marketingového analýzy, systémy analýzy výkonnosti marketingových kampaní. 

b) Administrátori. La MakeUp Sp. z oo využíva poskytovateľov, ktorí sa nielen riadia pokynmi, ale aj definujú ciele a metódy používania osobných údajov svojich zákazníkov. Poskytujú elektronické platobné služby.

 

2. Poloha. Poskytovatelia služieb sa nachádzajú najmä v Poľsku a ďalších krajinách Európskeho hospodárskeho priestoru.

 

3. Osobné údaje zákazníkov sú uložené: 

(a) V prípade súhlasu so spracovaním osobných údajov ich spracúva La MakeUp Sp. z oo, pokiaľ je to potrebné na splnenie zmluvy.

Pokiaľ nie je stanovené inak, zákonná lehota lehota je desať rokov. Súhlas s marketingovými ponukami platí 4 roky alebo do zrušenia.

 

4. V prípade internetového obchodu, v závislosti od výberu kupujúceho, osobné údaje môžu byť prevedené k nasledu júcim osobám pre doručenie objednaného tovaru: 

(a) kuriérske firmy 

(b) Poľské poštové úrady so sídlom vo Varšave

 

5. Údaje môžu byť tiež použité na poskytovanie lepších služieb pre zákazníkov, štatistickú analýzu a prispôsobenie internetového obchodu v súlade s preferenciami zákazníkov, ale aj na administrátivu internetového obchodu.

 

6. Ak sa klient prihlási k odberu newsletteru na svoju e-mailovú adresu s La MakeUp Sp. Z OO bude posielať Electr o Nni správy, obsahujúce komerčné informácie o akciách a nových produktoch, dostupných v internetovom obchode.

 

7. La MakeUp Sp. z oo poskytuje na požiadanie osobné údaje oprávneným štátnym orgánom, najmä prokuratúre, polícii, predsedovi Komisie na ochranu osobných údajov, predsedovi Úradu pre ochranu hospodárskej súťaže a iným oprávneným orgánom.

 

 

§ 3 Mechanizmus «Cookies», ІР-adresa 

 

1. Internetový obchod používa tzv. Cookies alebo cookie. Toto sú malé textové súbory, napísané La MakeUp Sp. Z O.O. na koncovom zariadení osoby, ktorá navštívi internetový obchod, ak to webový prehliadač umožňuje. Cookie typicky obsahuje meno domény, z ktorých sú odvodené, zatiaľ čo oni "úniku" a samostatné náhodné číslo, ktoré identifikuje súbor. Informácie zhromaždené pomocou súborov tohto typu sa používajú čo najlepšie na prispôsobenie La MakeUp Sp. Z O.O. podľa požiadaviek zákazníka. ýmto spôsobom môžu zákazníci získať informácie o individuálnych preferenciách  oduktov a používanie súborov cookies môže uspokojiť ich potreby. "Cookies" tiež   ajú možnosť rozvíjať celkovú štatistiku návštev týchto výrobkov, uvedených v  n rnetovom obchode. 

 

2. V MakeUp Sp. Z O.O. používa dva typy súborov cookies 

a) Krátkodobé cookies - informácie z nich sa vymažú, hneď po návšteve stránky. Mechanizmus týchto súborov cookie neumožňuje zhromažďovanie osobných údajov ani dôverných informácií z počítača klienta. 

b) Trvanlivé cookies - sú uložené na klientskom zariadení a zostávajú tam do vypršania alebo vymazania.

 

3. V MakeUp Sp. Z O.O. používa súbory „cookie“ na: 

a) Autentifikácia klienta v internetovom obchode a poskytovanie relácie klienta (po prihlásení), v dôsledku čoho klient nemusí znovu zadávať svoje prihlasovacie meno a heslo na každej podstránke v internetovom obchode. 

b) Analýza a tvorba anonymných štatistík, ktoré pomáhajú pochopiť, ako kupujúci využíva web-stranku obchodu, čo pomáha zlepšiť jeho štruktúru a obsah.

 

4. V MakeUp Sp. Z O.O. používa externé súbory cookie na: 

a) Zhromažďovanie všeobecných aj anonymných statických údajov s pomocou analytických nástrojov Google Analytics (externý administrátor cookie: Google Inc., so sídlom v Spojených štátoch amerických); 

5. Mechanizmus cookies je úplne bezpečný pre online nakupujúcich. Vo svojich prehliadačoch však zákazníci môžu obmedziť alebo zakázať prístup k súborom cookie pre počítače. Ak použijete túto možnosť, môžete okrem funkcií, ktoré vyžadujú súbory cookie, použiť aj internetový obchod.

 

6. Nižšie uvádzame, ako môžete zmeniť nastavenia obľúbených webových prehliadačov pri používaní súborov cookie: 

a) prehliadač Internet Explorer; 

b) Prehliadač Microsoft EDGE; 

c) prehliadač Mozilla Firefox; 

d) prehliadač Chrome;

e) prehliadač Safari; 

e) prehliadač Opera

 

7. La MakeUp Sp. Z O.O. môžu zhromažďovať IP-adresy zákazníkov.

 

8. Internetový obchod obsahuje odkazy na iné stránky. La MakeUp Sp. Z O.O. nie je zodpovedný za postupy ochrany osobných údajov, ktoré sa na nich vzťahujú.

   

§ 4 Práva dotknutých osôb

 

1. Právo odmietnuť súhlas

a) Klient má právo odstúpiť od súhlasu La MakeUp Sp. sro

b) Odvolanie súhlasu nadobúda účinnosť okamžite.

c) Odvolanie súhlasu nemá vplyv na spracovanie vykonané spoločnosťou La MakeUp Sp. z sro v súlade so zákonom pred vyskladnením

d) odobratie súhlasu nemá pre klienta negatívne dôsledky, ale môže zabrániť ďalšiemu využívaniu služieb alebo funkčnosti

 

2. Právo namietať proti spracovaniu údajov

a) Klient má právo kedykoľvek namietať - z dôvodov súvisiacich so špecifickou situáciou pri spracovaní jej/jeho osobných údajov. Ak zrušíte svoj súhlas so spracovaním osobných údajov, budú vymazané alebo nahradené anonymným.

b) Ak sa zákazník domnieva, že internetový obchod spracúva osobné údaje, ktoré sú v rozpore s ochranou osobných údajov, môže požiadať o vyriešenie situácie. Môže tiež vyžadovať opravu alebo vymazanie vašich osobných údajov.

c) Ak sa námietka klienta preukáže ako primeraná a La MakeUp Sp. z sro nebude mať žiadny iný právny základ pre spracovanie osobných údajov, osobné údaje klienta budú vymazané.

 

3. Právo vymazať osobné údaje

a) Klient má právo požadovať odstránenie všetkých alebo niektorých svojich osobných údajov.

b) Klient má právo požiadať o vymazanie osobných údajov, ako:

     1. osobné údaje už nie sú potrebné na účely, na ktoré boli zozbierané alebo spracované;

     2. nesúhlasí s používaním osobných údajov na marketingové účely

     3. zneužitia osobných údajov

     4. osobné údaje sa musia vymazať, aby sa splnila zákonná povinnosť stanovená EÚ

c) Napriek žiadosti o vymazanie osobných údajov v súvislosti s výskytom námietok alebo odvolania súhlasu, La MakeUp Sp. Z OO si môže ponechať určité osobné údaje, keďže spracovanie je potrebné na vytvorenie, propagáciu alebo ochranu nárokov a na splnenie zákonnej povinnosti vyžadujúcej zaobchádzanie v súlade s právnymi predpismi EÚ alebo právo vyhlásiť štát, ktorý prevádzkuje spoločnosť La MakeUp Sp. oo z oo .. Týka sa to najmä osobných údajov vrátane: mena, priezviska, e-mailovej adresy alebo dodatočnej adresy / adresy korešpondencie, čísla objednávky a údajov, ktoré sa uchovávajú na účely vybavovania sťažností a nárokov týkajúcich sa kúpnych zmlúv alebo poskytovanie služieb.

 

4. Právo obmedziť osobné údaje

a) Klient má právo požadovať obmedzenia na spracovanie svojich osobných údajov. Predloženie žiadosti, berúc do úvahy zabránenie použitiu určitých funkcií alebo služieb, ktorých používanie bude zahŕňať spracovanie údajov, na ktoré sa žiadosť vzťahuje. La MakeUp Sp. z oo nebude posielať správy, vrátane marketingových.

b) Klient má právo požadovať obmedzenie používania osobných údajov v týchto prípadoch:

     1. Ak máte pochybnosti o pravosti osobných údajov - potom La MakeUp Sp. z oo obmedzuje ich používanie na čas potrebný na overenie presnosti údajov, nie však dlhšie ako 7 dní;

    2. Keď je spracovanie údajov nezákonné, ale namiesto vymazania, klient vyžaduje obmedzenie používania údajov;

    3. Ak osobné údaje už nie sú potrebné na účely, na ktoré boli zozbierané alebo použité, klient je povinný uplatniť, potvrdiť alebo obhajovať nároky;

    4. Keď zákazník vznesie námietky proti použitiu svojich údajov, potom sa obmedzenie obmedzí na čas potrebný na posúdenie, či v dôsledku osobitnej situácie ochrana záujmov, práv a slobôd klienta prevyšuje záujmy prevádzkovateľa pri spracovaní osobných údajov zákazníka.

 

5. Právo na prístup k údajom

a) Klient má právo dostať od dispečerského potvrdenia, že spracúva osobné údaje, a ak áno:

    1. hľadá prístup k vašim osobným informáciám

    2. kópia vašich osobných údajov

 

6. Právo na zmenu údajov

а) Klient má právo požadovať okamžitú opravu správcu svojich osobných údajov, ak sú ich údaje nesprávne. S prihliadnutím na ciele spracovania má klient, na ktorého sa táto novela vzťahuje, právo požadovať doplnenie neúplných osobných údajov, a to aj predložením dodatočného vyhlásenia, predpísaním žiadosti na e-mailovú adresu v súlade s § 7 Zásady ochrany osobných údajov.

 

7. Právo na prenos údajov

а) Zákazník má právo na poskytnutie osobných údajov, ktoré poskytol, a potom ich zaslať inému osobne vybranému správcovi údajov. Zákazník je tiež oprávnený požadovať, aby správca zaslal osobné údaje priamo správcovi, ak je to technicky možné. V tomto prípade administrátor zašle osobné údaje zákazníka vo forme csv súboru, ktorý je široko používaný strojovo čitateľný formát, ktorý umožňuje zasielanie prijatých údajov inému správcovi údajov.

 

8. Klient môže podať sťažnosť na správcu, žiadosti a otázky týkajúce sa spracovania jeho osobných údajov a výkonu jej/jeho práv.

 

9. Klient má právo požadovať od La MakeUp Sp. z oo poskytovaním kópií štandardných zmluvných podmienok štruktúrovaním žiadosti spôsobom uvedeným v § 7 Zásad ochrany osobných údajov.

 

10. Klient má právo odvolať sa na predsedu Úradu na ochranu osobných údajov v rozpore s jeho právami na ochranu súkromia alebo inými právami.

 

§ 5 Služby prispôsobené vašim preferenciám a záujmom (profilovanie)

 

1. Profilovanie znamená akúkoľvek formu automatizovaného spracovania osobných údajov, ktorá zahŕňa použitie osobných údajov na vyhodnotenie určitých osobných faktorov klienta a najmä na analýzu alebo predpovedanie aspektov vplyvu práce tejto osoby, situácie, zdravia, osobných preferencií, záujmov.

 

2. Osobné údaje klienta môžu byť spracované automaticky (profilovanie), čo nebude mať za následok žiadne právne následky.

 

3. Profil osobných údajov La MakeUp Sp. z oo je navrhnutý tak, aby spracovával údaje o zákazníkoch automaticky a manuálne, pričom ich použil na vyhodnotenie určitých informácií o zákazníkoch, najmä na analýzu alebo predpovedanie osobných preferencií a záujmov.

 

4. Kontaktovať zákazníka prostredníctvom marketingových správ prostredníctvom internetovej stránky internetového obchodu

 

5. V MakeUp Sp. z oo využíva svoje vlastné mechanizmy „cookies“ na stiahnutie informácií o aktivitách zákazníkov na internetovej stránke internetového obchodu. Podrobné informácie o používaní cookies nájdete v §3.

 

§ 6. Správa bezpečnosti – heslo

 

1. La Makeup Sp. Z OO poskytuje zákazníkom bezpečné a šifrované spojenie pri odosielaní osobných údajov, keď je na webovej stránke zadaný profil klienta. La MakeUp Sp. Z OO používa SSL certifikát vydaný jedným z popredných svetových bezpečnostných a dátových šifrovaní cez internet.

 

2. V prípade, že Zákazník, ktorý má účet obchodu, zabudol heslo, internetový obchod vám umožňuje vygenerovať nové heslo. La MakeUp Sp. z oo neposiela pripomienku k heslu. Heslo je uložené v zašifrovanej databáze, takže ho nemožno čítať. Ak chcete vytvoriť nové heslo, zadajte svoju e-mailovú adresu do formulára, ktorý je prístupný cez odkaz „Pripomenúť heslo“ uvedený v prihlasovacom formulári účet online obchodu. Nové heslo sa automaticky odošle na e-mailovú adresu, ktorú ste zadali pri registrácií alebo uložili počas poslednej zmeny v účte klienta.

 

3. V MakeUp Sp. z oo nikdy neposiela korešpondenciu, vrátane e-mailu, so žiadosťou o poskytnutie prihlasovacích údajov, najmä hesla na prístup k účtu Klienta.

 

§ 7 Zmeny zásad ochrany osobných údajov

 

1. Zásady ochrany osobných údajov je možné zmeniť, pre ktoré La MakeUp Sp. z oo bude informovať zákazníkov do 7 dní.

 

2. Otázky týkajúce sa ochrany osobných údajov by mali byť smerované na adresu: [email protected]

 

3. Posledná úprava: 05/05/2018

 

Každý deň od 06:55 do 19:05
Spiatočné volanie
Košík(0)

Vstup do osobného účtu

Obnovenie hesla

Zavoláme Vám sami!

Beauty-svet jedným kliknutím: nainštalujte aplikáciu MAKEUP

Kliknite na tlačidlo "Zdieľať"
vyberte Na obrazovke "Domov"

Kliknite na tlačidlo "Pridať na obrazovku" v ponuke Vášho prehliadača

Ikona aplikácie sa prejaví na obrazovke a budete môcť kedykoľvek sa potešiť beauty-nákupmi