OBCHODNÉ PODMIENKY

 

Článok 1

Základné ustanovenia

 

Tieto Obchodné podmienky spoločnosti (ďalej len "obchodné podmienky") La Makeup Sp. z o.o. so sídlom vo Varšave (02-672), ul. Domaniewska 37 lok. 17,6, NIP: 5252636585, REGON: 363029583, registračné číslo v databáze o odpadoch BDO : 000110717, zapísaná v registri podnikateľov vedenom Okresným súdom hlavného mesta Varšavy vo Varšave, obchodné oddelenie XII obchodného registra pod číslom KRS 0000587427 (ďalej len "predávajúci") upravujú v súlade s ustanovením § 1751 ods. 1 zákona č. 89/2012 Zb. občiansky zákonník, v znení neskorších predpisov (ďalej len "občiansky zákonník") vzájomné práva a povinnosti zmluvných strán vzniknuté v súvislosti alebo na základe kúpnej zmluvy (ďalej len "kúpna zmluva") uzatvárané medzi predávajúcim a inou fyzickou osobou (ďalej len "kupujúci") prostredníctvom internetového obchodu predávajúceho. Internetový obchod je predávajúcim prevádzkovaný na webovej stránke umiestnené na internetovej adrese www.makeup.sk (ďalej len "webová stránka"), a to prostredníctvom  webovej stránky.

 

 

Článok 2

 Definícia

 

1. Pracovné dni -  pracovné dni od pondelka do piatku, okrem štátnych sviatkov.

2. Dodanie - fyzický úkon spočívajúci v doručeni tovaru Kupujúcemu zo strany Predávajúceho prostredníctvom Dodávateľa , Tovar uvedený v objednávke.

3. Dodávateľ - je subjekt, s ktorým Predávajúci spolupracuje v oblasti doručovania Tovaru:

a) kuriérska spoločnosť;

b) GLS Slovakia  so sídlom v Bratislave, poskytuje kurierske  služby .

c) GLS Slovakia  so sídlom v Bratislave.

d) Packeta (Pickpoint) so sídlom v Bratislave.

4. Heslo - je kombinácia písmen, číslic alebo iných vybraných znákov Zákazníkom pri registrácii v internetovom obchode, ktorý sa používa na zabezpečenie prístupu k zákazníckeho účtu v internetovom obchode.

5. Klient - znamená subjekt, pre ktorý môžu byť služby poskytované elektronicky alebo s ktorým možno uzatvoriť kúpnu zmluvu v súlade s  právnymi predpismi.

6. Spotrebiteľ -je fyzická osoba, ktorá uskutočňuje právny úkon s podnikateľom, ktorý nie je priamo spojený s jeho podnikateľskou alebo odbornou činnosťou.

7. Zákaznícky účet - znamená individuálny panel pre každého Zákazníka, ktorý v jeho mene spúšťa Predávajúci po tom, čo Zákazník dokonči registráciu o uzatvoreni zmluvy o poskytovanie Služieb Klientskeho účtu.

8. Podnikateľ - fyzická osoba, právnická osoba alebo organizačná zložka, ktorá nie je právnickou osobou, na ktorú zákon ustanovuje právnu spôsobilosť, obchodnú alebo odbornú činnosť vo vlastnom mene a vykonávanie právnych úkonov priamo súvisiacich s jej podnikateľskou alebo odbornou činnosťou.

9. Podmienky -  znamenáju tieto predpisy.

10. Registrácia - znamená skutočnú činnosť vykonávanú spôsobom uvedeným v Pravidlách, ktorá je požadovaná pre Zákazníka na používanie všetkých funkcií Internetového obchodu.

11. Predávajúci - znamená La Makeup Sp. o.o. so sídlom vo Varšave (02-672), ul. Domaniewska 37 lok. 17,6, NIP: 5252636585, REGON: 363029583, zapísané v obchodnom registri Okresného súdu vo Varšave, obchodná divízia XII Národného súdneho registra pod číslom KRS 0000587427, so základným imaním vo výške 56 450 000 00 PLN; e-mail: [email protected], ktorý je tiež vlastníkom internetového obchodu. Registračné číslo v databáze o odpadoch BDO : 000110717

12. Webová stránka obchodu - znamená webové stránky, na ktorých predávajúci prevádzkuje internetový obchod, ktorý pôsobí v doméne www.makeup.sk. www.makeup.sk.

13.  Tovar -  produkt, ktorý predávajúci predal prostredníctvom internetového obchodu, ktorý môže byť predmetom kúpnej zmluvy.

14. Trvalé médiá - znamená materiál alebo nástroj, ktorý umožňuje Zákazníkovi alebo Predávajúcemu ukladať informácie, ktoré sú mu osobne adresované spôsobom, ktorý umožňuje prístup k informáciám v budúcnosti na primeraný čas na účely týchto informácií a ktorý umožňuje obnovenie uložených informácií bez zmeny.

15. Kúpna zmluva - znamená  zmluvu uzatvorenú na diaľku za podmienok uvedených v Predpisoch medzi Objednávateľom a Predávajúcim.

 

Článok 3

Registrácia

 

1. Za účelom vytvorenia Zákazníckeho účtu je Zákazník povinný vykonať bezplatnú Registráciu.

2. Registrácia nie je potrebná na objednanie v internetovom obchode.

3. Na registráciu by mal zákazník vyplniť registračný formulár poskytnutý predávajúcim na internetovej stránke obchodu a elektronicky odoslať vyplnený registračný formulár predávajúcemu výberom príslušnej funkcie uvedenej v registračnom formulári. Počas registrácie si Zákazník nastaví individuálne heslo.

4. Pri vyplnení registračného formulára má zákazník možnosť prečítať si Pravidlá a akceptovať ich obsah označením príslušného políčka vo formulári.

5. Počas registrácie môže Zákazník dobrovoľne súhlasiť so spracovaním svojich osobných údajov na marketingové účely označením príslušného políčka registračného formulára. V takomto prípade predávajúci jasne informuje o účele zhromažďovania osobných údajov Objednávateľa, ako aj o známych predávajúcich alebo predpokladaných príjemcoch týchto údajov.

6. Súhlas Zákazníka so spracovaním jeho osobných údajov na marketingové účely nie je podmienkou možnosti uzatvorenia zmluvy s Predávajúcim o poskytnutí služby Klientskeho účtu elektronickými prostriedkami. Súhlas je možné kedykoľvek odvolať predložením príslušného vyhlásenia zákazníka predávajúcemu. Vyhlásenie je možné zaslať napríklad na adresu Predávajúceho prostredníctvom e-mailu.

7. Po odoslaní vyplneného registračného formulára Zákazník bezodkladne obdrží e-mailom na e-mailovú adresu uvedenú v registračnom formulári Potvrdenie registrácie Predávajúcim. V tomto čase je uzatvorená zmluva o poskytnutí služby Klientskeho účtu elektronickými prostriedkami a Zákazník získava prístup na Zákaznícky účet a zmeny vykonané počas Registrácie údajov.

 

 

 

Článok 4

Objednávky

 

1. Informácie obsiahnuté na internetovej stránke internetového obchodu nepredstavujú ponuku predávajúceho v zmysle Občianskeho zákonníka, ale iba pozvanie zákazníkov na predloženie ponúk na uzatvorenie kúpnej zmluvy.

2. Objednávateľ (fyzická osoba) môže zadávať objednávky v internetovom obchode prostredníctvom internetovej stránky internetového obchodu alebo e-mailom 7 dní v týždni, 24 hodín denne.

3. Objednávateľ môže zadávať objednávky v internetovom obchode prostredníctvom telefónu v hodinách a dňoch uvedených na internetovej stránke obchodu.

4. Zákazník, ktorý zadáva objednávku prostredníctvom webovej stránky internetového obchodu, dokončí objednávku výberom tovaru, o ktorý má záujem. Pridanie Tovaru do objednávky sa vykoná výberom príkazu KÚPIŤ pod daným Produktom prezentovaným na Webovej stránke obchodu. Po vyplnení celej objednávky a uvedení spôsobu dodania a spôsobu platby v „KOŠI“ objednávateľ zadá objednávku odoslaním objednávkového formulára predávajúcemu výberom tlačidla „Objednávka a platba“ na webovej stránke obchodu. Zákazník je vždy pred odoslaním objednávky predávajúcemu informovaný o celkovej cene za vybraný Produkt a Dodávku, ako aj o všetkých dodatočných nákladoch, ktoré je povinný vynaložiť v súvislosti so Zmluvou o predaji.

5. Zákazník, ktorý zadáva objednávku telefonicky, používa telefónne číslo poskytnuté Predávajúcim na webovej stránke obchodu. Počas telefonického rozhovoru Zákazník oznámi Predávajúcemu názov Tovaru z Produktov na Webovej stránke obchodu, výšku Tovaru, ktorý si želá objednať, a uvedie spôsob a adresu Spôsobu dodania a spôsobu platby a na základe vlastného uváženia uvedie svoju e-mailovú adresu alebo poštovú adresu na potvrdenie. Predávajúci o obsahu navrhovanej zmluvy a potvrdení objednávky - v prípade uzatvorenia kúpnej zmluvy medzi objednávateľom a predávajúcim. Pri každom telefonickom rozhovore predávajúci informuje objednávateľa o celkovej cene vybraného tovaru ao celkových nákladoch na vybraný spôsob dodania,

6. Po uzatvorení kúpnej zmluvy prostredníctvom telefónu zašle predávajúci na trvanlivom médiu na e-mailovú adresu alebo korešpondenciu poskytnutú zákazníkom, ktorá obsahuje potvrdenie podmienok kúpnej zmluvy. Potvrdenie zahŕňa najmä: špecifikáciu Tovaru, ktorý je predmetom Zmluvy o predaji, jeho cenu, náklady na dodanie a informácie o akýchkoľvek ďalších nákladoch, ktoré je Zákazník povinný vynaložiť v súvislosti so Zmluvou o predaji.

7. Objednávateľ, ktorý zadá objednávku prostredníctvom e-mailu, zašle ju na e-mailovú adresu uvedenú predávajúcim na webovej stránke obchodu. V správe zaslanej Predávajúcemu Zákazník poskytne najmä: názov Produktu, farbu a jeho množstvo, od Tovaru prezentovaného na Stránke obchodu a jeho kontaktné údaje.

8. Po obdržaní e-mailovej správy od zákazníka sa správa uvedená v § 4 ods. 7 predávajúci zašle Zákazníkovi spätnú správu prostredníctvom e-mailu, pričom uvedie svoje registračné údaje, cenu zvoleného Tovaru a možné spôsoby platby, ako aj spôsob dodania spolu s nákladmi, ako aj informácie o všetkých dodatočných platbách, ktoré by Kupujúcemu vznikli z Kúpnej zmluvy. Správa obsahuje aj informácie pre objednávateľa, že uzatvorenie kúpnej zmluvy prostredníctvom e-mailu znamená povinnosť zaplatiť za objednaný tovar. Na základe informácií poskytnutých Predávajúcim môže Objednávateľ zadať objednávku zaslaním e-mailu Predávajúcemu s uvedením zvoleného spôsobu platby a spôsobu doručenia.

9. Podaním objednávky je predloženie ponuky Predávajúcemu Zákazníkom na uzatvorenie Zmluvy o predaji Tovaru, ktorý je predmetom objednávky.

10. Po odoslaní objednávky predávajúci zašle potvrdenie o jeho predložení na e-mailovú adresu uvedenú objednávateľom.

11. Následne po potvrdení umiestnenia objednávky predávajúci zašle informáciu o prijatí objednávky na adresu uvedenú objednávateľom. Informáciou o prijatí objednávky na vykonanie je vyhlásenie predávajúceho o prijatí ponuky uvedenej v § 4 ods. 9 vyššie a po prijatí Objednávateľom je uzatvorená kúpna zmluva.

12. Po uzavretí kúpnej zmluvy predávajúci potvrdzuje objednávateľovi jeho podmienky, zasiela ich na trvanlivom médiu na e-mailovú adresu objednávateľa alebo písomne ​​na adresu uvedenú objednávateľom počas registrácie alebo objednania.

ŠPECIÁLNA POZNÁMKA: s ľútosťou oznamujeme, že z technických dôvodov nemôžeme spracovať objednávky od právnických osôb / Pracujeme na vyriešení problému a dúfame, že ho budeme môcť vyriešiť v najbližšom čase.

Článok 5

Darčekové certifikáty


1. Zákazník si môže kúpiť certifikát na webovej stránke https://makeup.sk/.
2. Zákazník môže použiť certifikát iba na webovej stránke https://makeup.sk/ pri nákupe akéhokoľvek tovaru.
3. Certifikát nie je možné vymeniť za hotovosť.
4. Nevyužitý certifikát môžete vrátiť do 14 dní od zakúpenia.
5. Ak ste využili darčekový certifikát, ale z nejakého dôvodu nebola objednávka dokončená, kontaktujte našu infolinku.
6. Certifikát nie je možné rozdeliť do viacerých objednávok.
7. Platnosť darčekového certifikátu je uvedená na darčekovom certifikáte. Po uplynutí tejto platnosti sa certifikát stáva neplatným. Platnosť darčekového certifikátu nie je možné predĺžiť.
8. Darčekový certifikát dostanete e-mailom alebo môžete ho zaslať priamo príjemcovi na e-mail. Môžete si vybrať aj konkrétny dátum, kedy bude certifikát odoslaný.
9. V prípade, že príjemcu nebol doručený list s darčekovým certifikátom alebo ste uviedli chybnú e-mailovú adresu, kontaktujte, prosím, infolinku MAKEUP.SK.
10. Elektronický darčekový certifikát sa doručuje e-mailom a možno ho použiť zadaním kódu certifikátu v 2. kroku objednávky do políčka „Mám promo-kód alebo certifikát“. Kódy darčekových certifikátov sú unikátne a jednorazové.
11. Ak certifikát bol zakúpený na určitú hodnotu a celková suma objednávky je vyššia, zákazník rozdiel doplatí. Ak bola suma objednávky nižšia ako suma zakúpeného certifikátu, rozdiel sa nevypláca ani nezostáva na ďalší nákup. Minimálna suma darčekového certifikátu je uvedená na webovej stránke https://makeup.sk/. Môžete si vybrať z uvedených možnosti, alebo zadať inú sumu deliteľnú 5.
12. Certifikát je nutné uhradiť ľubovoľnou platobnou metódou z našej ponuky.

 

Článok 6

 Platby

 

1. Ceny na internetovej stránke obchodu uvedené na danom Tovare sú hrubé ceny a neobsahujú informácie o nákladoch na Dodanie a akékoľvek iné náklady, ktoré bude Objednávateľ povinný vynaložiť v súvislosti so Zmluvou o predaji, o ktorej bude Zákazník informovaný pri výbere spôsobu Dodania a zadaní objednávky.

2. Zákazník si môže pre objednaný tovar zvoliť nasledujúce spôsoby platby:

            a) bankový prevod na bankový účet predávajúceho (v tomto prípade bude objednávka spracovaná po tom, čo predávajúci pošle potvrdenie o prijatí objednávky a po pripísaní finančných prostriedkov na bankový účet predávajúceho);

            b) bankovým prevodom prostredníctvom externého platobného systému przelewy24.pl, prevádzkovaného agentúrou PayPro SA Settlement Agent so sídlom v Poznani (v tomto prípade bude objednávka spracovaná po tom, čo predávajúci pošle potvrdenie o objednávke a potom, čo predávajúci dostane informácie o platobnom systéme zo systému PayPro) zákazníka);

            c) platobná karta prostredníctvom externého platobného systému Service, ktorú prevádzkuje Centrum Elektronicznych Usług Płatniczych eService Sp. z o.o. so sídlom vo Varšave (v tomto prípade sa realizácia objednávky začína odoslaním potvrdenia objednávky objednávateľovi predávajúcim a po obdržaní informácií o systéme eService o úspešnom ukončení platby);

            d) platba na dobierku, platba Dodávateľom pri realizácii Dodávky (v tomto prípade bude objednávka spracovaná po odoslaní potvrdenia objednávky Predávajúcim).

3. Objednávateľ by mal uskutočniť platbu za objednávku vo výške vyplývajúcej z uzatvorenej kúpnej zmluvy do 3 pracovných dní, ak si zvolil formu platby vopred.

4. Ak Zákazník neuskutoční platbu v lehote uvedenej v § 5 ods. 3, Predávajúci nastaví Dodávateľovi dodatočný čas na vykonanie platby a informuje o tom Zákazníka na Trvanlivom médiu. Informácie o dodatočnej lehote splatnosti zahŕňajú aj informáciu, že po uplynutí tejto lehoty predávajúci odstúpi od kúpnej zmluvy. V prípade neúčinného uplynutia druhej lehoty na vykonanie platby je Predávajúci povinný Odberateľovi zaslať Trvalý záznam vyhlásenie o odstúpení od Zmluvy podľa článku. 491 Občianskeho zákonníka.

 

 Článok 7

Dodanie

 

1. Predávajúci realizuje Dodávku na území Slovenskej republiky.

2. Predávajúci je povinný dodať Tovar, ktorý je predmetom Zmluvy o predaji, bez vád.

3. Informácie o počte Pracovných dní potrebných na dodanie a vykonanie objednávky predáva Predávajúci na Webových stránkach obchodu.

4. Dátum doručenia a vyhotovenia objednávky uvedenej na internetovej stránke obchodu sa počíta v Pracovných dňoch podľa § 5 ods. 2 nariadenia.

5. Objednaný tovar je dodaný objednávateľovi prostredníctvom dodávateľa na adresu uvedenú v objednávkovom formulári.

V prípade výberu GLS Slovakia  so sídlom v Bratislave ako Dodávateľom, adresou Dodávky bude adresa zásielkovej skrinky vybraná Zákazníkom v čase objednávky.

6. V deň odoslania tovaru objednávateľovi objednávateľ potvrdzuje doručenie zásielky na e-mailovú adresu objednávateľa.

7. Zákazník je povinný dodaný balík preveriť včas a spôsobom prijatým pre balíky daného typu. V prípade straty alebo poškodenia zásielky má Objednávateľ právo požadovať od zamestnanca Dodávateľa vypracovanie správneho protokolu.

8. Predávajúci sa v súlade s vôľou Objednávateľa pripojí k balíku, ktorý je predmetom Dodávky, alebo k faktúre na daň z dodaného Tovaru.

9. V rámci zmluvy so zákazníkom môže predávajúci zaslať pozvanie na e-mailovú adresu zákazníka na vykonanie následného prieskumu. Prieskum sa používa na preskúmanie stanoviska o transakcii. Zákazník môže vyplniť dotazník dobrovoľne.

 

 Článok 8

Záruka

 

1. Predávajúci poskytuje Dodanie Tovaru bez fyzických a právnych vád. Predávajúci zodpovedá objednávateľovi, ak má výrobok fyzickú alebo právnu vadu (záruka).

2. Ak má Produkt chybu, Zákazník môže:

            a) predložiť vyhlásenie o znížení ceny alebo odstúpení od kúpnej zmluvy, pokiaľ predávajúci bezodkladne a bez nadmerných ťažkostí pre objednávateľa vymení chybný výrobok za výrobok bez vád alebo odstráni vadu.

Toto obmedzenie sa nevzťahuje na prípad, ak bol produkt už predávajúcim vymenený alebo opravený alebo predávajúci nesplnil povinnosť nahradiť tovar tovarom bez vád alebo odstrániť vady. Namiesto vady navrhnutej Predávajúcim môže Zákazník požadovať výmenu Tovaru bez vád alebo výmenu Tovaru, pričom požaduje, aby bola vada odstránená, pokiaľ nie je možné uviesť veci do súladu spôsobom zvoleným Objednávateľom alebo by to vyžadovalo nadmerné náklady v porovnaní s metódou navrhovanou Predávajúcim. Pri posudzovaní nadmernosti nákladov sa berie do úvahy hodnota Tovaru bez vád, druhu a závažnosti vady a zohľadňujú sa aj nepríjemnosti, s ktorými by sa Objednávateľ inak vystavil.

            b) požadovať výmenu chybného výrobku za jeden bez chýb alebo odstránenia vady. Predávajúci je povinný vymeniť chybný Produkt za vady bez vád alebo odstrániť vadu v primeranej lehote bez nadmerných ťažkostí Objednávateľa.

 Predávajúci môže odmietnuť uspokojiť požiadavku Objednávateľa, ak nie je možné uviesť vadný Tovar do súladu so Zmluvou spôsobom zvoleným Objednávateľom, alebo ak by to vyžadovalo nadmerné náklady v porovnaní s druhým možným spôsobom dosiahnutia súladu s Kúpnou zmluvou. Náklady na opravu alebo výmenu znáša predávajúci.

3. Zákazník, ktorý uplatní práva vyplývajúce zo záruky, je povinný dodať chybný predmet na adresu Predávajúceho. V prípade, že Zákazník je Spotrebiteľom, náklady na dodávku hradí Predávajúci.

4. Predávajúci zodpovedá na základe záruky, ak sa fyzická vada zistí pred uplynutím dvoch rokov od prepustenia Tovaru objednávateľovi. Nárok na odstránenie vady alebo nahradenie Tovaru tovarom, ktorý je bez vád, zaniká po uplynutí jedného roka, ale tento dátum nesmie byť ukončený pred uplynutím lehoty uvedenej v prvej vete. V tejto lehote môže zákazník odstúpiť od kúpnej zmluvy alebo predložiť vyhlásenie o znížení ceny z dôvodu vady tovaru. Ak si Objednávateľ vyžiadal výmenu Tovaru bez vád alebo odstránenia vady, lehota na odstúpenie od Kúpnej zmluvy alebo predloženie vyhlásenia o znížení ceny začína plynúť neúčinným uplynutím lehoty na výmenu Produktu alebo odstránením vady.

5. Všetky reklamácie týkajúce sa Produktov alebo implementácie Zmluvy o predaji môže Zákazník nariadiť písomne ​​na adresu Predávajúceho.

6. Predávajúci do 14 dní odo dňa podania žiadosti obsahujúcej reklamáciu odpovie na reklamáciu Tovaru alebo sťažnosti súvisiace s realizáciou Kupnej zmluvy oznámenej Objednávateľom.

7. Objednávateľ môže predávajúcemu podať sťažnosť v súvislosti s využívaním bezplatných služieb poskytovaných predávajúcim elektronicky. Reklamáciu je možné podať v elektronickej forme a zaslať na adresu [email protected] . Zákazník by mal v sťažnosti uviesť opis problému. Predávajúci bezodkladne, najneskôr však do 14 dní, posúdi reklamácie a poskytne Objednávateľovi odpoveď.

8. Predávajúci vo vzťahu k podnikateľom vylučuje zodpovednosť zo záruky.

 

 Článok 9

Garancia

 

1. Na tovar predávaný predávajúcim sa môže vzťahovať záruka poskytnutá výrobcom tovaru alebo distribútorom.

2. V prípade Tovaru, na ktorý sa vzťahuje záruka, sú informácie o existencii a obsahu záruky vždy uvedené na internetovej stránke obchodu.

 

Článok 10

Odstúpenie od kúpnej zmluvy

 

1. Zákazník, ktorý je spotrebiteľom, ktorý uzavrel kúpnu zmluvu, môže z nej odstúpiť bez udania dôvodu do 14 dní.

2. Lehota na odstúpenie od kúpnej zmluvy začína plynúť od momentu, keď odberateľ prevezme držiteľovi tretiu osobu, inú ako dodávateľ, alebo v prípade zmluvy, ktorá obsahuje veľa tovaru, ktorý je dodávaný samostatne, v dávkach alebo po častiach, od prevzatia vlastníctva. posledný tovar, zásielky alebo časti.

Odberateľ môže odstúpiť od kúpnej zmluvy predložením vyhlásenia o odstúpení predávajúcemu. Toto vyhlásenie môže byť urobené napríklad písomne ​​na adresu Predávajúceho, e-mailom na adresu Predávajúceho. Vyhlásenie môže byť predložené na formulári, ktorého dizajn predávajúci odoslal na internetovej stránke obchodu na nasledovnú adresu: Formulár na odstúpenie od zmluvy . Na splnenie termínu postačuje poslať vyhlásenie pred jeho uplynutím.

3. V prípade odstúpenia od kúpnej zmluvy sa považuje za neplatnú.

4. Ak spotrebiteľ predložil vyhlásenie o odstúpení od kúpnej zmluvy pred tým, ako predávajúci prijal jeho ponuku, ponuka stráca záväznosť.

5. Predávajúci je povinný bezodkladne, najneskôr do 14 dní odo dňa doručenia Vyhlásenia Spotrebiteľa o odstúpení od Kúpnej zmluvy, vrátiť všetky ním vykonané platby vrátane nákladov na Dodanie tovaru Spotrebiteľovi. Predávajúci môže zadržať vrátenie platieb, ktoré obdržal od Spotrebiteľa, až do prevzatia Tovaru späť alebo doručenia dôkazu o odoslaní Tovaru Spotrebiteľom v závislosti od toho, ktorá udalosť nastane skôr.

6. Ak si spotrebiteľ, ktorý využil právo na odstúpenie od zmluvy, zvolil spôsob dodania Tovaru iný ako najlacnejší obvyklý spôsob dodania ponúkaný Predávajúcim, Predávajúci nie je povinný uhradiť Dodávateľovi dodatočné náklady, ktoré mu vznikli.

7. Spotrebiteľ je povinný vrátiť tovar bezodkladne predávajúcemu, najneskôr však do 14 dní odo dňa odstúpenia od kúpnej zmluvy. Na dodržanie termínu stačí tovar vrátiť na adresu predávajúceho pred uplynutím lehoty.

8. V prípade odstúpenia od zmluvy Zákazník, ktorý je Spotrebiteľom, znáša iba priame náklady na vrátenie Tovaru.

9. Ak z dôvodu svojej povahy výrobok nemôže byť vrátený normálnou poštou, predávajúci informuje spotrebiteľa o nákladoch na vrátenie tovaru na internetovej stránke obchodu.

10. Spotrebiteľ zodpovedá za zníženie hodnoty Produktu v dôsledku jeho používania spôsobom, ktorý presahuje rámec toho, čo je nevyhnutné na stanovenie povahy, vlastností a fungovania Dobra.

11. Predávajúci vráti platbu rovnakým spôsobom, aký použil spotrebiteľ, pokiaľ spotrebiteľ výslovne nesúhlasil s iným spôsobom vrátenia, ktorý pre neho nepredstavuje žiadne náklady.

12. Právo na odstúpenie od kúpnej zmluvy nie je splatné objednávateľovi, ktorý je spotrebiteľom v súvislosti so zmluvami, v ktorých je tovar dodaný v zapečatenom obale, ktorý po otvorení obalu nemôže byť vrátený z dôvodu ochrany zdravia alebo hygienických dôvodov, ak bol obal po dodaní otvorený.

 

 Článok 11

Nesplatené služby

 

 1. Predávajúci poskytuje klientom bezplatné elektronické služby:

            a) Kontaktný formulár;

            b) spravodajca;

            c) Vedenie zákazníckeho účtu;

            d) Stanoviská.

2. Služby uvedené v § 10 ods. 1 vyššie sú poskytované 7 dní v týždni, 24 hodín denne.

3. Predávajúci si vyhradzuje právo zvoliť a zmeniť typ, formu, čas a spôsob poskytnutia prístupu k vybraným službám, ktoré budú zákazníkov informovať spôsobom zodpovedajúcim zmene Pravidiel.

4. Služba Kontaktný formulár spočíva v odoslaní správy predávajúcemu prostredníctvom formulára umiestneného na webovej stránke obchodu.

5. Odstúpenie z bezplatnej služby Kontaktný formulár je možné kedykoľvek a spočíva v zastavení zasielania otázok predávajúcemu.

6. Službu Newsletter môže využívať každý zákazník, ktorý zadá svoju e-mailovú adresu prostredníctvom registračného formulára, ktorý predávajúci sprístupní na webovej stránke obchodu. Po odoslaní vyplneného registračného formulára Zákazník obdrží e-mailovú adresu uvedenú v registračnom formulári, aktivačný odkaz na potvrdenie prihlásenia sa k odberu Newsletteru. Ak je aktivovaný Zákazníkom, uzatvorí sa zmluva o poskytnutí služby Newsletter elektronicky.

 Zákazník môže navyše pri registrácii označiť príslušné pole v registračnom formulári, aby si mohol objednať službu Newsletter.

7. Služba Newsletter spočíva v tom, že Predávajúci na elektronickú adresu zašle elektronickú správu obsahujúcu informácie o nových produktoch alebo službách v ponuke Predávajúceho. Newsletter zasiela predávajúci všetkým klientom, ktorí sa prihlásili na odber.

8. Každý Newsletter adresovaný dotknutým Klientom obsahuje najmä: informácie o odosielateľovi, vyplnené pole „predmetu“, špecifikujúce obsah zásielky a informácie o možnosti a spôsobe odstúpenia od služby bezplatného spravodajcu.

9. Zákazník môže kedykoľvek zrušiť prijímanie Newsletteru tak, že sa odhlási z predplatného prostredníctvom odkazu uvedeného v každom e-maile zaslanom v rámci služby Newsletter alebo deaktiváciou príslušného poľa na Zákazníckom účte.

10. Služba Zákaznícky účet je dostupná po registrácii za podmienok uvedených v Pravidlách a spočíva v tom, že Zákazník má na Webovej stránke internetového obchodu k dispozícii vyhradený panel, ktorý umožňuje Zákazníkovi meniť údaje, ktoré poskytol pri registrácii, ako aj sledovanie stavu objednávok a histórie objednávok, ktoré už boli dokončené.

11. Zákazník, ktorý sa zaregistroval, môže podať žiadosť o vymazanie Zákazníckeho účtu Predávajúceho, ak však Objednávateľ požiada Predávajúceho o zrušenie účtu Klienta, môže byť vymazaný do 14 dní od podania žiadosti.

12. Služba Opinion Service spočíva v tom, že umožňuje predávajúcemu, zákazníkom, ktorí majú zákaznícky účet, zverejniť na stránke obchodu individuálne a subjektívne vyhlásenia zákazníka týkajúce sa najmä tovaru.

13. Odstúpenie služby Zverejnenie stanovísk je možné kedykoľvek a spočíva v zastavení zverejňovania obsahu zo strany zákazníka na internetovej stránke obchodu.

14. Predávajúci je oprávnený zablokovať prístup k Zákazníckemu účtu a bezplatné služby, ak Objednávateľ koná v neprospech Predávajúceho alebo iných Zákazníkov, porušuje ustanovenia zákona alebo ustanovení Predpisov Objednávateľom a pri blokovaní prístupu na Zákaznícky účet a bezplatných služieb je odôvodnený z bezpečnostných dôvodov. - najmä: Zákazník, ktorý poruší bezpečnosť Internetovej stránky Obchodu alebo iné hackerské aktivity. Blokovanie prístupu na Zákaznícky účet a bezplatné služby z vyššie uvedených dôvodov trvá po dobu potrebnú na vyriešenie problému, ktorý je základom blokovania prístupu na Zákaznícky účet a bezplatných služieb.

 

Článok 12

 Zodpovednosť Klienta v rozsahu ním zverejneného obsahu

 

1. Odoslaním obsahu a jeho sprístupnením Zákazník dobrovoľne distribuuje obsah. Zverejnený obsah nevyjadruje názory Predávajúceho a nemal by byť porovnávaný s jeho činnosťou. Predávajúci nie je poskytovateľom obsahu, ale len subjekt, ktorý na tento účel poskytuje primerané zdroje IKT.

2. Zákazník vyhlasuje, že:

            a) je oprávnený používať autorské práva, práva priemyselného vlastníctva a / alebo súvisiace práva na diela, objekty práv priemyselného vlastníctva (napr. ochranné známky) a / alebo súvisiace práva, ktoré tvoria obsah;

            b) umiestnenie a poskytovanie osobných údajov, obrazu a informácií týkajúcich sa tretích osôb v rámci služieb uvedených v § 10 Pravidiel sa uskutočnilo zákonným, dobrovoľným spôsobom a so súhlasom dotknutých osôb;

            c) súhlasí s prístupom iných Zákazníkov a Predávajúceho k uverejnenému obsahu, ako aj oprávňuje Predávajúceho, aby ich bezplatne používal v súlade s ustanoveniami týchto Pravidiel;

            d) súhlasí s vývojom diel v zmysle zákona o autorských právach a súvisiacich právach.

Vstup do osobného účtu

Obnovenie hesla

Zavoláme Vám sami!